Image description

Services

Research & Development

Innovation

Book Publication

Conferences

Collaboration

Training

SANSKRIT SHLOKA

चतुर्दशानां विद्यानां धारणं हि यथार्थतः।

विज्ञानमिति तद्विद्याद्यत्र धर्मो विवर्द्धते॥

अधीत्य विधिवद्वेदानर्थञ्चैवोपलभ्य तु।

धर्मकार्यान्निवृत्तश्चेन्न तद्विज्ञानमिष्यते॥